Наука
Напрями науково-дослідної роботи:
Головним напрямком наукової діяльності кафедри з початку її організації є підвищення техніко-економічних показників автомобільних і тракторних двигунів шляхом створення і дослідження принципово нових систем живлення і автоматичного регулювання цих двигунів. В останні роки на кафедрі проводяться дослідження по використанню альтернативних палив.
В останні роки наукові дослідження спрямовані на вирішення гостро актуальних для України проблем, пов'язаних з :
 • Системами автоматичного управління і регулювання ДВЗ;
 • Поліпшенням пускових якостей ДВЗ в умовах низьких температур навколишнього повітря;
 • Дослідженнями альтернативних палив та добавок до них для живлення ДВЗ.
 • Розробкою системи моніторингу паливної економічності та екологічних показників транспортних двигунів та напрямами поліпшення цих показників в умовах експлуатації
Підготовка наукових кадрів в аспірантурі кафедри 5 аспірантів.

Для залучення до наукової роботи обдарованих студентів на кафедрі діє науково-технічний гурток.
Робота даного гуртка регламентується відповідним Положенням.
Положення про науково-технічний гурток кафедри двигунів і теплотехніки
Відеопрезентація матеріально-технічної бази для підготовки докторів філософії
Наукові розробки кафедри
Патенти і авторські свідоцтва
2 розробки кафедри потрапили до збірника, який виданий Міністерством освіти і науки й містить інформацію про 240 інноваційних науково-технічних розробок 30 університетів. Усі ці розробки відповідають перспективним напрямам української економіки. Вони були відібрані експертною групою з понад 400 пропозицій.
Профіль кафедри в Google Scholar

Науково-методичні праці викладачів:
 • Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посібн. / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, О.К. Грищук, М.П. Цюман. – К.: НТУ, 2014. – 168 с.
 • Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принцип роботи та особливості будови. / Ю.Ф. Гутаревич, Л.П.Мержиєвська, О.В. Сирота, Д.М. Тріфонов. – К.:НТУ, 2015. – 224с.
 • Двигуни автомобільні (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовою): навч. посіб. Ю.Ф. Гутаревич, Л.П. Мержиєвська, В.І. Дмитренко, А.О.Корпач, А.А. Лісовал. – К.: НТУ, 2016. – 65с.
 • Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту: монографія / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, В.П. Волков, О.К. Грищук, М.П. Цюман, І.В. Грицук, Г.О. Вайганг, О.А. Клименко. – К.: НТУ, 2016. – 204 с.
 • Промислово-транспортна екологія: Навчально-методичний посібник Ю.Ф. Гутаревич, А.М. Редзюк, А.О. Корпач, Л.П. Мержиєвська, О.С. Добровольський. – К.: НТУ, 2017. – 85с.
 • Програма та методичні вказівки до магістерської роботи для студентів спеціальностей 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання», 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство», 8.01010401 «Професійна освіта (транспорт)», 8. 04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища» / Укл.: Гутаревич Ю.Ф., Кухтик В.В., Мержиєвська Л.П. – К.: НТУ, 2014. – 24 с.
 • «Основи екології» Програма курсу та дидактичний матеріал для вивчення дисципліни для студентів напрямів підготовки ОКР бакалавр: 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», 6.020303 «Філологія», 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» / Укл.: Гутаревич Ю.Ф., Климпуш О.Д., Мержиєвська Л.П., Добровольський О.С., Сєльський М.П. – К.: НТУ, 2014. – 68 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки», «Основи теплотехніки» для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.010104 «Професійна освіта» / Укл.: Корпач А.О., Редзюк А.М., Дмитренко В.І., Орлов В.В. – К.: НТУ, 2014. – 42 с.
 • Методика виконання курсової роботи з дисципліни «Промислово-транспортна екологія » на тему: «Ефективність заходів спрямованих на поліпшення екологічної безпеки транспортних засобів в умовах експлуатації» для студентів: напряму підготовки – 6.070106 «Автомобільний транспорт» ( за переліком 2010 р.); 274 – Автомобільний транспорт » ( за переліком 2015 р.) / Укл.: Корпач А.О., Мержиєвська Л.П., Добровольський О.С., Карев С.В., Шуба Є.В. – К.: НТУ, 2016. – 40 с.
 • Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобільні двигуни», «Двигуни внутрішнього згоряння» для студентів заочної форми навчання за спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: В.В.Кухтик, М.П.Цюман, М.І.Гуменчук, С.В.Карев – К.: НТУ, 2017. – 64 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Теоретичні основи теплотехніки», «Термодинаміка та теплові процеси зварювання», «Теплотехніка» / Укл.: Гутаревич Ю.Ф., Говорун А.Г., Дмитренко, В.І., Мержиєвська Л.П. – К.: НТУ, 2017. – 48 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Термодинаміка та теплові процеси зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Укл.: Корпач А.О., Дмитренко В.І., Кухтик В.В. – К.: НТУ, 2017. – 41 с.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website